Postdocs

back

 

Robert Hardt

University of Bonn

Alexandra Hertel

Goethe University Frankfurt

Mukhran Khundadze

University of Jena

Malte Klüssendorf

Medical School Hamburg

Maya Polovitskaya

Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie

Sönke Rudnik

University of Kiel

Paolo Sanzà

University of Utrecht